Świadomi (w) sieci zagrożeń – profilaktyka uniwersalna

Projekt dofinansowany ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego

Streszczenie projektu

“Świadomi (w) sieci zagrożeń” to szczególny projekt, realizowany we współpracy z pedagogami,
prawnikami oraz popularyzatorami bezpieczeństwa i prywatności w sieci, badaczami wykorzystania mediów społecznościowych, skupiony na uzależnieniu behawioralnym od nowych technologii – internetu, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

Dla kogo?

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Województwa Mazowieckiego.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.


Opis projektu

Celami szczegółowymi zadania są w odniesieniu do grupy docelowej mazowieckiej młodzieży:

  • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do tworzenia satysfakcjonujących relacji w środowisku offline, planowania własnego czasu, przewidywania konsekwencji własnych działań i podejmowanych decyzji;
  • doskonalenie umiejętności komunikacji z samym sobą, w tym nazywania i wyrażania własnych emocji, postaw, przekonań;
  • ulepszenie technik zarządzania własnymi zasobami, także w od niesieniu do rozwiązywania sytuacji problemowych, konfliktowych, stresowych;
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych oraz wiedzy odnośnie do szans i zagrożeń związanych z cyberaktywnością;
  • umiejętności korzystania z pomocy rodziców i nauczycieli w sytuacji stresowej, kryzysowej, także związanej z mediami elektronicznymi i rzeczywistością wirtualną.

Projekt współfinansowany przez
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej

Zajęcia adresujemy zarówno do nauczycieli, rodziców, jak samych dzieci.

Dla rodziców i opiekunów zaplanowaliśmy warsztaty z zakresu cech nowych mediów oraz ich
wpływu na rozwój poznawczy, emocjonalny, społeczny dziecka. Dodatkowo wskazujemy na wiedzę o neurobiologicznych podstawach rozwoju mózgu oraz wpływ wysokich technologii na neurogenezę.

Uczniom przedstawimy podstawowe zagadnienia i wiedzę z zakresu funkcjonowania w internecie. Dodatkową wartością projektu jest możliwość przybliżenia młodzieży podstawowych zjawisk, takich jak:

  • teorie i modele wyjaśniające nałogowe używanie internetu i telefonu komórkowego,
  • specyfika nowych mediów i ich potencjał uzależniający,
  • negatywne skutki nadużywania internetu i telefonu komórkowego,
  • czynniki ryzyka i czynniki chroniące w procesie uzależnień nadużywania nowych technologii.

Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu? Chcesz się zapisać?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa