Mazowieckie – Pełni dobrych praktyk

Chcesz zrealizować warsztaty?
Opiekunem projektu jest Emilia Rudzka
e.rudzka@akademiaintegracji.pl
tel. 507 581 454

Projekt dofinansowany ze środków
z budżetu Województwa Mazowieckiego

Streszczenie projektu

Warsztaty, na których prowadzący opowiadają o swoim życiu. Mówią o sukcesach, porażkach, talentach, barierach, umiejętnościach, codziennym funkcjonowaniu… w skrócie: o swojej niepełnosprawności.

Spotkania zapewnią uczniom z Województwa Mazowieckiego możliwość zdobycia unikalnej, praktycznej wiedzy dot. niepełnosprawności, co będzie stanowiło element inwestycji w kapitał społeczny młodego pokolenia mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

Dla kogo?

Beneficjentami zadania są uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Województwa Mazowieckiego, przy czym minimum połowa warsztatów zostanie zrealizowana w placówkach z terenów wiejskich oraz miejsko-wiejskich.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.Opis projektu

Celem projektu jest tworzenie warunków do aktywnego zdobywania wiedzy poprzez organizację zajęć edukacyjnych mających na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności młodego pokolenia.

Podczas każdego spotkania młodzież będzie odpowiadać na pytania prowadzących, rozwiązywać przedstawiane zadania, a także brać udział w dyskusjach. Prowadzący przygotowali materiały dla uczniów, które stanowią punkt wyjścia do dyskusji nt danego zagadnienia. Zarówno przed, jak i po cyklu warsztatów młodzież wypełni ankietę, która zweryfikuje przypływ nowej wiedzy i umiejętności.

W ramach zajęć uczniowie przejdą przez e-lekcję prowadzoną przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku oraz osobę mającą bliski kontakt z osobami z niepełnosprawnościami neurologicznymi. Zostały przygotowane nagrania przedstawiające sytuacje codzienne osób z niepełnosprawnościami, w ramach których uczniowie będą mogli zaproponować zachowanie w danej sytuacji, a także dowiedzieć się o prawidłowej formie reakcji. W ten sposób uczniowie mogą sami wybrać dzień i czas realizacji lekcji.

Zakres tematyczny jednego cyklu warsztatów:

  1. zajęcia – sport osób niepełnosprawnych, samorealizacja osób niepełnosprawnych, praca osób niepełnosprawnych,
  2. zajęcia (e-learning) – zagadnienia ogólne dotyczące niepełnosprawności, sposoby pomocy osobom o różnych stopniach i rodzajach niepełnosprawności (niepełnosprawność narządu ruchu, wzroku, neurologiczna),
  3. zajęcia – polski język migowy – wprowadzenie do kultury Głuchych, nauka podstawowych zagadnień w polskim języku migowym w tym nauka przydatnych zwrotów oraz słów.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną Fundacja zapewni również możliwość realizacji warsztatów synchronicznych w trybie zdalnym z zachowaniem reżimu sanitarnego z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams, po uprzedniej konsultacji zajęć ze szkołą. Forma ta zastąpi realizację zajęć bezpośrednio w szkołach. Ewaluacja projektu może zostać przeprowadzona również w trybie zdalnym dzięki ankietom z pakietu Microsoft (Forms).


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Razem możemy więcej 9/2023 – Warszawa

Fundacja 16 września 2023 roku organizuje imprezę integracyjną o charakterze sportowym. Zaplanowano pokazy sportowe wielu dyscyplin: szermierka Integracyjna; strzelectwo; boccia; siatkówka; ergometry.

Razem możemy więcej 2023

“Razem możemy więcej 2023” to projekt imprez zamkniętych dla uczestników turnusów rehabilitacyjnych, i nie tylko, obejmujący swoim zakresem organizację aż sześciu imprez integracyjnych dla beneficjentów i uczestników. Oczywiście motywem przewodnim jest sport!

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa