Projekt dofinansowany ze środków PFRON

Streszczenie projektu

Dzieci i młodzież niepełnosprawna korzystają w nadmiarze ze współczesnych zdobyczy cyfrowych. Nierzadko zresztą sami rodzice „uspokajają” swoje dziecko wręczając mu telefon czy tablet. Sprawia to, że coraz młodsze osoby korzystają z Internetu, a ich aktywność nie jest kontrolowana przez opiekunów.

Osoby niepełnosprawne w świecie wirtualnym mają jednak dokładnie takie same możliwości jak
pełnosprawni. W Internecie niepełnosprawności nie widać, zatem osoby te są odbierane jak każdy inny. Niemniej to właśnie dzieci i młodzież niepełnosprawna są szczególnie narażone na cyfrowe niebezpieczeństwa. Uzależnienie od świata cyfrowego, hejt, trolling, oszustwa oraz manipulacje występują w sieci, a opiekunowie, rodzice czy nauczyciele często nie są świadomi ich skali. Osoby te nie posiadają podstawowej wiedzy nt. zabezpieczenia podopiecznych przed podstawowymi czynnikami szkodzącymi.

Projekt zakłada podniesienie kompetencji opiekunów/rodziców/nauczycieli, co będzie miało bezpośredni wpływ na ich podopiecznych – przyczyni się do korzystania z sieci w sposób bezpieczny, przemyślany oraz dostosowany do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Dla kogo?

Rodzice, wolontariusze, opiekunowie – otoczenie osób niepełnosprawnych.

Do projektu można zgłaszać się przez koordynatora rekrutacji – zarówno samodzielnie, jak i jako placówka.

Koszt projektu

Projekt jest darmowy dla beneficjentów. Nie pobieramy żadnych opłat.

Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.Opis projektu

Projekt zakłada organizację kompleksowego szkolenia w formie warsztatów dla łącznej grupy 600 osób – otoczenia osób niepełnosprawnych. Odbiorcami będą rodzice, nauczyciele, opiekunowie, wolontariusze bezpośrednio pracujący z osobami niepełnosprawnymi.

Warsztaty będą polegały na przekazaniu wiedzy popartej konkretnymi przykładami opisującymi zagrożenia świata wirtualnego, z uwzględnieniem specyfiki zagrożeń dla osób niepełnosprawnych. Uczestnicy dowiedzą się jakie zagrożenia czyhają na ich podopiecznych, jak wygląda korzystanie z Internetu, gier i innych form spędzania czasu w przestrzeni Internetu przez dzieci i młodzież niepełnosprawną.

Uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci wiedzy jak zapobiegać takim zagrożeniom, jakie można wdrożyć zabezpieczenia oraz jak rozmawiać o tych kwestiach ze swoimi niepełnosprawnymi podopiecznymi.

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym programem, na który składać się będą:

  • cykl trzech grupowych warsztatów, trwających trzy godziny każdy, w liczbie 120 spotkań grupowych, przy czym w każdym średnio uczestniczyć będzie 15 osób;
  • cykl dwóch spotkań warsztatowych-fokusowych w formie hybrydowej (stacjonarnej lub zdalnej), trwających półtorej godziny każda, w liczbie 150 spotkań, przy czym w każdym średnio uczestniczyć będzie 8 osób.

Projekt dofinansowany z funduszu centralnego

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa zadania: „Zaplątani w sieci”
Wartość dofinansowania: 272.282,60 zł
Całkowita wartość zadania: 341.490,77 zł


Zobacz nasze inne projekty

Projekty z finansowaniem:

Kultura głuchych – cykl spotkań wokół Głuchych artystów

W świetle prawa międzynarodowego Głusi uznawani są jako grupa osób z niepełnosprawnością zamiast jako grupa mniejszościowa posługująca się innym językiem i tworząca własną kulturę oraz sztukę.

Podczas Międzynarodowego Tygodnia Głuchych siedem Głuchych artystek i artystów opowie o swojej twórczości, inspiracji i pracy artystycznej. Spotkaniom towarzyszyć będzie wystawa prac artystów w przestrzeni publicznej.

Pamiętaj o swoich prawach!

A gdyby tak prawnicy mówili ludzkim głosem i opowiedzieli Tobie o prawach konsumenta? Fundacja w 2021 roku organizuje cykl warsztatów poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Możesz zaprosić nas do swojej lokalnej instytucji – porozmawiamy, wytłumaczymy, rozjaśnimy. Bezpłatnie.

Projekty odpłatne:

Świadomi (w) sieci zagrożeń

O zachowaniach patologicznych w Internecie słyszał każdy. Nie każdy potrafi jednak o nich rozmawiać z osobami bezpośrednio zagrożonymi pokrzywdzeniem. Wypełniamy tę lukę, rozmawiając z uczniami o tym, co dotyczy ich najbardziej.

Pasja, integracja, bezpieczeństwo

Flagowy projekt Fundacji – spotkania integracyjno-edukacyjne dla uczniów z paraolimpijczykami. Przełamujemy stereotypy i integrujemy środowiska!

Masz pytania dot. projektu?

Klauzula dot. przetwarzania danych

(1) Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest Fundacja „Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport („Administrator”), z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

(2) Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu realizacji obsługi Państwa wiadomości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w celach statystycznych i analitycznych Administratora, oraz na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora- podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).

(3) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi wiadomości. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

(4) Podmiotowi danych przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

(5) Podmiot danych może również wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

(6) Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do obsługi wiadomości.

(7) Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka transparentności” dostępnym pod adresem https://akademiaintegracji.pl/dane-osobowe/

(8) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail iod@akademiaintegracji.pl lub pisemnie na adres: „Fundacja Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport”, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa

Klikając „Wyślij” potwierdzasz zapoznanie się z klauzulą dot. przetwarzania danych osobowych.